Rezy a orezy stromov

Rez stromov je odborná činnosť, ktorá by mala byť vykonaná kvalifikovane na základe poznania biologických vlastností stromov.S rezom sú spojené nezvratné zmeny na stromoch, ktoré môžu mať zásadný vplyv na ich ďalší rast, vývin, ako aj funkcie a dĺžku života.Z hľadiska účelu delíme technológiu rezu na výchovný, zdravotný, redukčný, bezpečnostný a špeciálny.

Arboristika (angl. arboriculture) je vedná disciplína zaoberajúca sa štúdiom, ošetrovaním, komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromov, kríkov a iných perenálnych drevnatých rastlín, vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, aleje…).
Arboristika ako taká je súhrnom znalostí mnohých biologických odborov, vďaka čomu sa jej náplň pohybuje na hrane medzi lesníctvom a okrasným záhradníctvom. Vzhľadom ku svojmu presahu od starostlivosti o jednotlivé stromy až na úroveň komplexného pohľadu na celkovú starostlivosť o mestskú zeleň je tento obor v anglicky hovoriacich krajinách často označovaný ako mestské lesníctvo.
Skúsený a kvalifikovaný odborník z oblasti arboristiky musí okrem vynikajúcich lezeckých a technických zručností (certifikát odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky) ovládať aj znalosti z iných odborov. Potvrdenie o spôsobilosti vykonávať prácu arboristu je možné na území Slovenska získať zvládnutím skúšok ISA Slovensko, alebo získaním medzinárodných certifikátov EAC european treeworker/treetechnician, ISA certified arborist alebo FLL zertifizierter Baumkontroleur.

Arborista je odborník v oboru starostlivosti o dreviny rastúce mimo lesu, vyhľadávaný najmä pre špeciálne zásahy na drevinách. Pre prácu arboristu sú vzhľadom k rozmanitosti zásahov dôležité znalosti z dendrológie, fytopatológie, fyziológie, mechaniky a pedológie. Ďalej je nutná znalosť príslušnej legislatívy, bezpečnosti práce a správneho poriadku. Typickou náplňou práce je prevedenie pestovateľských a stabilizačných opatrení (odborný rez, inštalácia viazaní korún a pod.), rizikové výruby, ako aj výsadba drevín, ochrana stromov pri stavebných činnostiach alebo hodnotenie stavu jednotlivých stromov.